Visie


 

Kempisch Tehuis is een gewestelijke bouwmaatschappij, erkend door de Vlaamse minister van wonen.

Kempisch Tehuis is gebonden aan de reglementering die werd vastgelegd in de Huisvestingscode, de Vlaamse Wooncode en het sociaal huurbesluit.

Kempisch Tehuis beoogt:

    • de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen;
    • bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
    • een doelgericht sociaal grond- en pandenbeleid te voeren voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.
Over ons VISIE