Sociale kavel kopen?


Kempisch Tehuis zorgt voor woonmogelijkheden. Dit betekent ook dat wij in ons aanbod kavels te koop kunnen hebben.
Kempisch Tehuis verkoopt af en toe ook sociale kavels. Meer informatie kan je hier terugvinden.
Contacteer Hilde Boonen voor meer informatie .

Op de website van de VMSW leest u alles over de voorwaarden, procedures, kosten en verplichtingen.

Hieronder proberen we u zoveel mogelijk informatie te geven over uw rechten en plichten bij de aankoop van een kavel. We doen dit aan de hand van antwoorden op veel gestelde vragen

 
Wanneer kom ik in aanmerking voor een kavel?

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft Kempisch Tehuis u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2020 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9725 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  40.710 euro  38.860 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  44.775 euro  42.740 euro
Alle andere gevallen  61.059 euro  58.284 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4065 euro    3881 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen ‘gemeente opgenomen in cluster 1 of 2‘ op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Hoe kan ik mij op de wachtlijst voor een kavel inschrijven?

U neemt best telefonisch contact op met de dienst verkoop van Kempisch Tehuis om een afspraak vast te leggen op het nummer 011/81 07 13. U kan ons ook mailen op info@cvkt.be

Welke documenten moet ik meebrengen?

Voor onze afspraak brengt u uw identiteitskaart en (een kopie van) uw laatste belastingbrief mee. 

Wanneer kan ik op de wachtlijst voor een kavel worden ingeschreven?

U kan worden ingeschreven indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft Kempisch Tehuis u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2020 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9725 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  40.710 euro  38.860 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  44.775 euro  42.740 euro
Alle andere gevallen  61.059 euro  58.284 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4065 euro    3881 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen ‘gemeente opgenomen in cluster 1 of 2‘ op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

U heeft het inschrijvingsgeld betaald van 50 euro per register.

Wanneer word ik uit het register geschrapt?

U wordt uit het register geschrapt als:

 • u een kavel wordt toegewezen;
 • u hierom schriftelijk verzoekt;
 • u op het ogenblik van de toewijzing niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden (zie vraag 4);
 • u bij de tweejaarlijkse actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
 • u niet of niet tijdig reageert op het aangetekend schrijven (bij toewijzing en actualisatie), tenzij overmacht kan worden aangetoond binnen 15 werkdagen na de betekening van het aangetekend schrijven;
 • u een aanbod weigert die aan uw keuze qua ligging en grootte voldoet, tenzij u binnen 5 werkdagen na de weigering hiervoor schriftelijk een gegronde reden aangeeft;
 • u een kavel wordt toegewezen en u nadien beslist deze niet te kopen;
 • u werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die u te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven.

Enkel in de eerste vier gevallen wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Actualisatie

De inschrijvingsregisters worden tweejaarlijks geactualiseerd (oneven jaren) waarbij wordt nagegaan of u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde (zie vraag 1).

Uw kandidatuur wordt geschrapt als:

 • u niet of niet tijdig reageert (= binnen 10 werkdagen) op het aangetekend schrijven dat u in het kader van deze actualisatie werd toegestuurd (het inschrijvingsgeld wordt dan niet terugbetaald);
 • u niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Hoe gebeurt de toewijzing?

Bij toewijzing van kavels houdt Kempisch Tehuis achtereenvolgens rekening met:

 1. kandidaten die binnen het werkgebied van Kempisch Tehuis wonen en opnieuw moeten worden gehuisvest;
 2. kandidaten die een woning bewonen dat binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
 3. de chronologische inschrijvingsvolgorde.

Binnen bovenvermelde voorrangsregels wordt voorrang gegeven aan kandidaat-kopers die over een voldoende band beschikken met de gemeente waarin de kavel is gelegen. U moet hiervoor minstens voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

 • gedurende minstens zes jaar onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente hebben gewoond, gelegen in het werkgebied van Kempisch Tehuis
 • gemiddeld minstens een halve werkweek in de gemeente werken;
 • een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben, bv. schoolgaande kinderen.

U wordt per brief op de hoogte gebracht van de toewijzing.

Wanneer u de kavel niet wenst aan te kopen, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Wenst u de kavel wel aan te kopen, dan ondertekent u een voorlopige verkoopovereenkomst.
Zodra uw lening in orde is, kan u de kavel kopen en wordt u eigenaar

Waar kan ik terecht voor een lening?

U kan niet lenen bij Kempisch Tehuis. Wij kunnen u wel informeren over de instanties die sociale leningen aanbieden. Uiteraard kan u ook bij uw bank terecht.

Welke plichten heb ik als koper van een kavel?

U bent als koper van een sociale bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichting) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

Bouwverplichting

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.

Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u een schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij. U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

Naleven bouwvolumenormen

U moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumes.

Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

U bezorgt Kempisch Tehuis een kopie van de omgevingsvergunning en van het bijbehorende dossier. U bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de vergunning goedgekeurd werd. Hierin zet u (uw architect) een berekening van het bouwvolume waaruit blijkt dat u het bouwvolume heeft nageleefd.

U betaalt Kempisch Tehuis een schadevergoeding als u deze verplichtingen niet naleeft.

Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

Bewoningsplicht 

U moet zelf tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. U mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. 

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van uw erfgenamen, net zoals bij een sociale koopwoning, de verplichtingen verder naleven. 

Leeft u of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan Kempisch Tehuis een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte. 

Wat gebeurt er met mijn woning als ik overlijd?

Uw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in volle eigendom.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van uw erfgenamen, net zoals bij een sociale koopwoning, de verplichtingen verder naleven.

Leeft u of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

Ben ik volledig eigenaar van de grond?

Ja, u bent volledig eigenaar van de grond.

Kom ik in aanmerking om een sociale kavel te kopen?

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft Kempisch Tehuis u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2020 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9725 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  40.710 euro  38.860 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  44.775 euro  42.740 euro
Alle andere gevallen  61.059 euro  58.284 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4065 euro    3881 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen ‘gemeente opgenomen in cluster 1 of 2‘ op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Wat gebeurt er met de woning als ik zou scheiden?

Indien u of uw ex-partner na de scheiding de woning blijft bewonen, loopt de bewoningstermijn gewoon verder, ook in geval van wettige of feitelijke samenwoning

Mag ik mijn woning verkopen of verhuren?

Neen, u mag uw woning niet verkopen of verhuren. U heeft zich ertoe verbonden de woning gedurende 10 jaar persoonlijk te bewonen. Indien u uw woning binnen deze periode wenst te verkopen, moet u een schadevergoeding betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Het bedrag van deze schadevergoeding wordt opgenomen in de verkoopakte.

De termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. U mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van uw erfgenamen, net zoals bij een sociale koopwoning, de verplichtingen verder naleven.

Binnen welke termijn moet ik beginnen met bouwen?

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.

Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u een schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij. U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is

Ik wil kopen Sociale kavel kopen