Verschillende categorieën van huurders

Sinds 2020 is niet iedereen die in de sociale huurwoning verblijft huurder van de woning. We onderscheiden huurders, bijwoners en tijdelijke bijwoners. Dat verschil is belangrijk. Voor elke groep kunnen de rechten en plichten, maar ook de verhouding ten aanzien van de verhuurder, verschillend zijn.

Huurders

Dit is de referentiehuurder en zijn of haar echtgeno(ot(e) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning woont.Opgelet, als je een nieuwe partner leert kennen, moet deze eerst een jaar bijwonen vooraleer recht te hebben op woonrecht.

Alleen huurders hebben een persoonlijk woonrecht in de sociale huurwoning. Ze hebben dan ook de meeste rechten en plichten. Om in de sociale huurwoning te kunnen blijven wonen, moeten alle huurders voldoen aan inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden. Zo mogen huurders geen onroerend bezit verwerven.

Bijwoners

Bijwoners zijn alle andere inwoners die de woning op een duurzame wijze betrekken. Ze hebben geen persoonlijk woonrecht, wat wil zeggen dat de bijwoners de woning moeten verlaten als de huurovereenkomst eindigt. Ze tekenen de huurovereenkomst niet en moeten dus niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals inkomen en eigendom. Het inkomen van een bijwoner wordt wel meegeteld bij de huurprijsberekening.

Tijdelijke bijwoners of logés

Tijdelijke bijwoners of logés zijn de personen die niet duurzaam bijwonen in de sociale huurwoning maar er enkel tijdelijk opgevangen worden of logeren.

 

Ik huur Verschillende categorieën van huurders